Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „artifskin”

I. Definicje

 1. ADMINISTRATOR – ARTIFSKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 8522689507, KRS 0001010257, ADRES UL. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 9 / 5, 71-121 SZCZECIN, adres mailowy contact@artifskin.com
 2. SKLEP – sklep internetowy „artifskin”.
 3. UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik może być konsumentem, czyli osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu bez związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź przedsiębiorcą, tj. osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. REGULAMIN – niniejszy dokument.
 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach Sklepu.
 6. KONTO – zbiór informacji o Użytkowniku wskazanych przez niego w czasie rejestracji konta, przechowywany w systemie informatycznym Administratora. Rejestracja konta jest dobrowolna i nieodpłatna.
 7. KOSZYK- funkcjonalność Sklepu, dzięki któremu Użytkownik składa zamówienia.
 8. TOWARY – produkty oferowane do sprzedaży oraz prezentowane w Sklepie, będące przedmiotem zamówienia składanego przez Użytkownika, tj. sztuczne skóry, stanowiących materiały przeznaczone do dydaktyki oraz rehabilitacji.
 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia z Administratorem umowy na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 10. DANE – dane Użytkowników, w tym o charakterze osobowym, przetwarzane w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Postanowienia ogólne

 1. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna dla korzystania ze Sklepu. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu przez cały okres korzystania ze Sklepu.
 2. Treść Regulaminu w każdym czasie jest dostępna pod adresem: https://artifskin.com/shop/pl/content/7-regulamin

III. Wymagania techniczne

Prawidłowe korzystanie ze Sklepu oraz prawidłowe wyświetlanie stron Sklepu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa w możliwie najnowszej wersji, takiej jak np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z uruchomioną obsługą języka Java Script.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Sklepu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Sklepu lub utrudnienie korzystania ze Sklepu innym Użytkownikom.
 4. Użytkownik nie może zamieszczać w Sklepie treści bezprawnych, przez które rozumie się w szczególności: treści wulgarne, o charakterze erotycznym, wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujące lub sprzyjające działaniom przestępczym, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 5. Cała zawartość stron Sklepu jest przedmiotem praw autorskich należących do Administratora. Wykorzystywanie zdjęć, grafik, treści, znaków towarowych, logo i innych informacji na ww. stronach bez wyraźnej i pisemnej zgody Administratora stanowi naruszenie przysługujących mu praw autorskich i w konsekwencji może pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną, a nawet karną dla Użytkownika.
 6. Zawartość stron Sklepu może być w każdym czasie zmieniana przez Administratora. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach Towarów.

V. Zakupy w Sklepie

 1. Dokonanie zakupów w Sklepie jest możliwe zarówno dla Użytkowników, którzy założyli Konto w Sklepie, jak i dla Użytkowników niezarejestrowanych.
 2. Użytkownik, chcący założyć Konto, zobowiązany jest podać podczas rejestracji swoje prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 3. Zakupy w Sklepie polegają na:
  1) wyborze Towaru ze strony Sklepu,
  2) dodaniu do koszyka,
  3) podaniu danych kontaktowych Użytkownika oraz adresu do wysyłki,
  4) wybraniu formy dostawy,
  5) wybraniu formy płatności za pośrednictwem zewnętrznego operatora.
 4. Po dokonaniu wyboru formy płatności, Użytkownik zostaje przekierowany do strony płatności. Po dokonaniu płatności zewnętrzny operator otrzymuje potwierdzenie zapłaty, a Administrator wysyła do Użytkownika potwierdzenie zakupu w formie wiadomości mailowej. Po tym następuje wysyłka zakupionego Towaru na adres wskazany przez Użytkownika.
 5. Przed przejściem do płatności koniecznym jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 6. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych, niedokładnych lub niekompletnych danych (np. brak numeru telefonu), a w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub też opóźnienie w dostarczeniu Towaru. Dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi obciążony zostanie Użytkownik.    

VI. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i wypowiedzenie umowy

 1. Chwila założenia przez Użytkownika Konta w Sklepie jest równoznaczna z zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dalej: „umowa o prowadzenie konta w Sklepie”.
 2. Podczas zawierania umowy o prowadzenie konta w Sklepie, Użytkownik, będący konsumentem, akceptując Regulamin oświadcza, że został poinformowany o przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawie do odstąpienia od umowy i żąda wykonania usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jest on uprawniony po wykonaniu usługi do odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem w trybie wyżej wymienionej ustawy.
 3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w Sklepie w każdym czasie bez podania przyczyn, wysyłając stosowne oświadczenie na adres email Administratora. Nie uchybia to możliwości odstąpienia lub reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta w Sklepie z miesięcznym okresem wypowiedzenia bez konieczności podawania przyczyny. Użytkownik zostaje poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty e-mail przypisanej do jego konta.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, naruszenia przepisów prawa lub w inny sposób godzących w dobra prawnie chronione, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, zablokowania Użytkownikowi dostępu do funkcjonalności Sklepu, a w szczególnie rażących przypadkach – usunięcia ww. konta, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Zablokowanie konta Użytkownika i zablokowanie Użytkownikowi dostępu do funkcjonalności Sklepu może być zgodnie z uznaniem Administratora zastosowane na określony czas lub do czasu jego odwołania.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika stanowi wypowiedzenie Użytkownikowi umowy o prowadzenie konta w Sklepie ze skutkiem natychmiastowym. O fakcie zablokowania Konta, dostępu do funkcjonalności Sklepu Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

      
VII. Zawarcie umowy sprzedaży na odległość i odstąpienie od umowy

 1. Umowę sprzedaży zawieraną na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, dalej: „umowa sprzedaży”, uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 2. Wysyłka zamówionego Towaru jest realizowana w ciągu 48 godzin (dotyczy dni roboczych) od chwili zaksięgowania wpłaty i podania wszystkich danych niezbędnych do realizacji.
  W przypadku płatności kartą, czas realizacji zamówienia, musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Administrator ma prawo odmówić realizacji zamówień Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu.Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem w terminie 14 dni. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży biegnie od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli w posiadanie Towaru.
 4. Użytkownik, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail, dostępny na stronie Sklepu bądź pocztą tradycyjną.
 5. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić takiemu Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 6. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania zakupionego uprzednio Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia zwracanego Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach Sklepu, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi będącemu konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Użytkownik ma obowiązek zwrócić (odesłać) zwracany Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem ww. terminu.

     
VIII. Dane osobowe

 1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza je zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO.
 2. Uprawnienia Użytkownika oraz więcej bieżących informacji na temat ochrony danych osobowych, w tym obowiązków informacyjnych wymaganych przez RODO, znajdują się w Polityce prywatności Sklepu.

      
IX. Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Sklepu Użytkownik może zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres mailowy Sklepu. Na ten sam adres Użytkownik może składać reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy sprzedaży lub umowy o prowadzenie konta w Sklepie.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1) wskazanie danych Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację;
  2) przedmiot reklamacji;
  3) okoliczności uzasadniające reklamację;
  4) wskazanie żądania
  Wzór oświadczenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania, jeżeli Użytkownik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.
 4. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w powyższym terminie, Administrator zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni. W razie bezskutecznego wezwania reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na jego aktualny adres e-mail.
 6. Jeżeli Administrator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że Administrator uznał reklamację zgodnie z żądaniem Użytkownika.
 7. W razie zwrotu zakupionego Towaru na skutek złożenia przez Użytkownika reklamacji, koszty dotyczące pokrycia wysyłki zwrotnej Towaru ponosi Administrator.
 8. Po uwzględnieniu reklamacji Administrator zwróci zapłaconą kwotę, tak szybko jak to możliwe, nie później niż 14 dni po otrzymaniu Towaru.

       
X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2023 roku
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu w dowolnym terminie w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Sklepu, o czym Administrator uprzednio zamieści informację na stronie Sklepu.
 3. Administrator oświadcza, że podejmie wszelkie możliwe działania w celu zagwarantowania sprawnego oraz poprawnego funkcjonowania Sklepu w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć w odpowiednim czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Niezależnie od tego informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Sklepu.
 5. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia umożliwienia zapoznania się z nimi przez Użytkownika.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz RODO.
 7. Ewentualne spory z Użytkownikiem będącym konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, natomiast ewentualne spory z Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 8. Po   wyczerpaniu   drogi   postępowania   reklamacyjnego Użytkownik będący konsumentem   uprawniony   jest   do   skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich. Z rejestrem podmiotów uprawnianych do rozwiązywania ww. sporów Użytkownik może zapoznać się na stronie: http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html.
 9. Użytkownicy będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy sprzedaży przez konsumenta;
 • Załącznik nr 2 – oświadczenie dot. złożenia reklamacji.


Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
Adresat (sprzedawca): ARTIFSKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 8522689507, KRS 0001010257, ADRES UL. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 9 / 5, 71-121 SZCZECIN
 
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: …………………………….
 
Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………………….
 
Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………….
 
Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………….
 
Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr: …………………………………………………
 
Data: …………………………………………………….
 
…………………………………………………
Podpis

 

Załącznik nr 2
 
OŚWIADCZENIE REKLAMACYJNE

Adresat (sprzedawca): ARTIFSKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 8522689507, KRS 0001010257, ADRES UL. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 9 / 5, 71-121 SZCZECIN

Niniejszym informuję o złożeniu reklamacji, której przedmiotem są: …………………………………..

Numer zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………

Data złożenia i dostarczenia zamówienia: ………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………….

Krótki opis przyczyn złożenia reklamacji: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Żądanie reklamacji: (proszę zaznaczyć wybrany sposób realizacji reklamacji)
    • wymiana towaru na wolny od wad o tej samej wartości lub z ewentualną dopłatą, jeśli wybrany produkt jest droższy od reklamowanego;
    • zwrot równowartości towaru wraz z kosztami przesyłki na wskazany rachunek bankowy.

Dane i numer konta bankowego: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Data: …………………………………………………….
 
…………………………………………………
Podpis