Obowiązek informacyjny – FACEBOOK

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – FACEBOOK

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, pozyskanych w ramach funkcjonowania oficjalnego profilu Sklepu na Facebooku, dalej: „Profil”, jest ARTIFSKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 8522689507, KRS 0001010257, ADRES UL. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 9 / 5, 71-121 SZCZECIN, dalej: „Administrator”.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy mailowo: contact@artifskin.com
 3. Zbierane przez Administratora Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach funkcjonowania Profilu dotyczy:
  1)    danych identyfikujących Państwa profil na Facebooku (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
  2)    Państwa zdjęć profilowych;
  3)    Innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora;
  4)    treści Państwa komentarzy oraz treści rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger.
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na Profil, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa na osobnym formularzu. 
 6. Celem przetwarzania Państwa danych jest prowadzenie Profilu na Facebooku, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Inc. oraz Facebook Ireland ltd. i promowanie za jego pomocą aktywności, różnych wydarzeń, które są związane z funkcjonowanie Sklepu, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności: osoba reprezentująca administratora, upoważnieni pracownicy administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. Odbiorcami Państwa danych są również podmioty zarządzające portalem społecznościowym Facebook (Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour oraz Meta Platforms Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California, 1601 Willow Road) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem (https://www.facebook.com/about/privacy).
 8. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Państwem są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 9. Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszych profilach do czasu usunięcia ich przez autora.
 10. Ze względu na ponadnarodowy charakter portalu społecznościowego „Facebook”, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do Państwa trzeciego (USA). Facebook w celu ochrony Państwa praw wykorzystuje klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w przypadku przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot mogą Państwo znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.
 11. Gromadzone przez Facebook Państwa dane osobowe, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka, dostępnym pod adresem: (https://plpl.facebook.com/legal/terms).
 12. Przysługującymi Państwu prawami są:
  1)    prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych;
  2)    prawo do sprostowania danych osobowych;
  3)    prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na profilach danych;
  4)    prawo do przenoszenia Państwa danych;
  5)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Ponadto, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych, narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 14. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 15. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją braku podania danych będzie brak możliwości przeglądania Profilu lub pozostawiania komentarzy.