Obowiązek informacyjny – Newsletter

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – Newsletter

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ARTIFSKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 8522689507, KRS 0001010257, ADRES UL. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 9 / 5, 71-121 SZCZECIN, dalej: „Administrator”.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy mailowo: contact@artifskin.com
 3. Zbierane przez Administratora Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
 4. Na potrzeby wysyłania newslettera Administrator gromadzi Państwa dane osobowe, które obejmują ogólne informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 5. W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celach marketingowych, w tym w celu wysyłania newslettera.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług, np. podmioty świadczące usługi IT, marketingowe (Google Inc. z siedzibą w USA), hostingodawcy, podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 i 3 RODO.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, takich jak USA, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Google Inc.). W takim przypadku Administrator, zgodnie z wymogami RODO, wdraża środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie prawidłowego przetwarzania i odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych.
 9. Mają Państwo prawo w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 10. Ponadto, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych, narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 11. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 12. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wysyłki newslettera przez Administratora.