Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ARTIFSKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 8522689507, KRS 0001010257, ADRES UL. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 9 / 5, 71-121 SZCZECIN, dalej: „Administrator”.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy mailowo: contact@artifskin.com
 3. Zbierane przez Administratora Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
 4. Gromadzone przez Administratora Państwa dane osobowe obejmują:
  1)    ogólne informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko / nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu;
  2)    inne informacje, niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania usługi, takie jak adres, pod który ma zostać dostarczone zamówienie ze Sklepu.
 5. W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
  1)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w celu pozyskania od Państwa danych znajdujących się w wypełnionym przez Państwa formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, niezbędnym do podjęcia z Państwem (na wyraźną prośbę) kontaktu lub dokonania rejestracji w Sklepie;
  2)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług przez Administratora;
  3)    art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu egzekwowania praw lub dochodzenia roszczeń przed wszelkiego rodzaju organami państwowymi.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług, np. podmioty świadczące usługi IT, marketingowe (Google Inc. z siedzibą w USA, Pinterest Inc. z siedzibą w USA oraz Twitter Inc. z siedzibą w USA), hostingodawcy, podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń, tj. przez okres obowiązywania zawartych z Administratorem umów lub do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (skontaktowanie się z Państwem na Państwa wyraźną prośbę, wyegzekwowanie praw lub dochodzenie roszczeń przysługujących Administratorowi przed wszelkiego rodzaju organami państwowymi).
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, takich jak USA, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Google Inc., Pinterest Inc. oraz Twitter Inc.). W takim przypadku Administrator, zgodnie z wymogami RODO, wdraża środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie prawidłowego przetwarzania i odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych.
 9. Przysługującymi Państwu prawami są:
  1)    prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2)    prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
  3)    prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
  4)    prawo do przenoszenia Państwa danych;
  5)    prawo do zgłoszenia sprzeciwu, jeśli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 10. Ponadto, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych, narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 11. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 12. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług przez Administratora.