Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego „artifskin”

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z funkcjonalności sklepu internetowego „artifskin”, dalej: „Sklep”.

Zbierane przez Administratora dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ARTIFSKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 8522689507, KRS 0001010257, ADRES UL. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 9 / 5, 71-121 SZCZECIN, dalej: „Administrator”.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem: contact@artifskin.com

3. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

Administrator gromadzi dane osobowe użytkowników, które są dobrowolnie podawane w czasie korzystania ze Sklepu. Użytkownik, korzystając ze Sklepu lub przekazując swoje dane osobowe, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych.

Gromadzone przez Administratora dane osobowe obejmują:

 1. ogólne informacje kontaktowe dotyczące użytkownika, takie jak imię i nazwisko / nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu;
 2. inne informacje, niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania usługi, takie jak adres, pod który ma zostać dostarczone zamówienie ze Sklepu.

Za pośrednictwem Sklepu Administrator przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia użytkownikom możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu, w szczególności w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem zainteresowanym realizacją usługi, w celu dalszej komunikacji z użytkownikami Sklepu, dostarczania informacji marketingowych oraz załatwiania innych spraw związanych z zarządzaniem Sklepem i świadczonymi w nim usługami.

4. Podstawy przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w celu pozyskania od użytkowników danych znajdujących się w wypełnionym przez nich formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, niezbędnym do podjęcia z użytkownikami (na ich wyraźną prośbę) kontaktu lub dokonania rejestracji w Sklepie, a także w celu wejścia zainteresowanego użytkownika na profil Sklepu na Facebooku, prowadzony przez Administratora;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług przez Administratora;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu egzekwowania praw lub dochodzenia roszczeń przed wszelkiego rodzaju organami państwowymi, a także w celu wysyłania newslettera do zainteresowanych użytkowników, którzy wyrazili na to uprzednią zgodę.

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. prawo ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 3. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 4. prawo do zgłoszenia sprzeciwu, jeśli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

6. Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Okres przetwarzania

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń, a także do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W przypadku danych przetwarzanych przez Administratora w związku z profilem na Facebooku, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do czasu wniesienia przez niego sprzeciwu lub do chwili usunięcia przez niego swojego profilu na Facebooku. W zakresie wysyłania newslettera – dane użytkowników będą przetwarzane do czasu wniesienia przez nich sprzeciwu.

8. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami danych osobowych użytkowników mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, zewnętrzni dostawcy usług, np. podmioty świadczące usługi IT, marketingowe (Google Inc. z siedzibą w USA, Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA, Pinterest Inc. z siedzibą w USA oraz Twitter Inc. z siedzibą w USA), hostingodawcy, podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Google Inc.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/a/answer/60762?hl=pl.  

Facebook Ireland Ltd. oraz Meta Platforms Inc.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty można znaleźć pod adresami: https://pl-pl.facebook.com/business/gdpr/ oraz https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875.  

Pinterest Inc.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot można znaleźć pod adresem: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Twitter Inc.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot można znaleźć pod adresem: https://twitter.com/en/privacy.

9. Brak profilowania

Twoje dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

10. Adresy IP oraz pliki cookies

Administrator przechowuje i uzyskuje dostęp do plików cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania Sklepu, konfiguracji Sklepu, bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu, monitorowania stanu sesji lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej Sklepu oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. W szczególności Administrator wykorzystuje cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych (w tym adresu IP komputera użytkownika) za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA). Z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa przetwarzanych danych w ramach Google Analytics można zapoznać się pod adresem: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl#zippy=%2Cnasza-polityka-prywatno%C5%9Bci%2Cpliki-cookie-i-identyfikatory-google-analytics%2Cmi%C4%99dzynarodowe-przekazywanie-danych%2Cdane-gromadzone-przez-google-analytics%2Cbezpiecze%C5%84stwo-danych

oraz w Polityce prywatności Google Inc., dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/privacy

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
PLIKI COOKIES
RODZAJ PLIKU (sesyjne/trwałe)NAZWA PLIKUCEL KORZYSTANIALOKALIZACJA PLIKU
Trwałecookie_ueakceptacja plików cookie
 artifskin.com
Trwałecookie_notice_acceptedakceptacja plików cookie artifskin.com
TrwałePrestaShop-numerinformacja o sesji sklepu prestashop użytkownika
 artifskin.com/shop
TrwałePHPSESSID
informacja o identyfikatorze sesji php użytkownika
 artifskin.com/shop

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Użytkownik zgadza się również na pobieranie innych danych technicznych (np. rodzaj i wersja używanej przeglądarki, adres IP komputera użytkownika), które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, zapewnienia jego bezpieczeństwa, a także w celu jego dalszego rozwoju. Dane te mogą być przekazywane osobom lub podmiotom trzecim.

11.Przekazywanie danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, takich jak USA, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Google Inc., Meta Platforms Inc.), w celu zapewnienia prawidłowości, skuteczności i efektywności świadczonych usług. W takim przypadku Administrator, zgodnie z wymogami RODO, wdraża środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie prawidłowego przetwarzania i odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkowników.

12. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności Sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.